Kod genetyczny składa się z jednostek trójnukleotydowych, czyli kodonów, które określają poszczególne aminokwasy. Sekwencja kodonów w cząsteczce DNA determinuje z kolei kolejność aminokwasów w odpowiednim łańcuchu polipeptydowym. W każdym pokoleniu komórek dany gen, będący łańcuchem DNA, ulega replikacji, tak że w czasie podziału każda z dwu komórek potomnych otrzymuje identyczną kopię tego kodu. W każdym pokoleniu komórek może też powstać jedna lub więcej kopii (transkrypcji) kodu, za pomocą których informacja genetyczna reguluje gromadzenie się enzymu lub innego specyficznego białka. Proces ten przebiega w dwóch etapach. Na pierwszym etapie czteroliterowy kod nukleotydów wchodzących w skład DNA genów ulega najpierw ?kopiowaniu” (transkrypcji) na podobny czteroliterowy kod składający się z czterech występujących w porządku liniowym rybonukleotydów (A, U, C i G). Ta rybonukleinowa kopia (RNA ? kwas rybonukleinowy), zwana RNA informacyjnym lub matrycowym (mRNA), zostaje przeniesiona do rybosomów – submi-kroskopowych struktur komórkowych, na których odbywa się synteza enzymów i innych białek przez połączenie aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe. W wyniku odrębnych procesów cząsteczki aminokwasów są aktywowane i przyłączane do innego rodzaju RNA, tzw. RNA przenoszącego, czyli transportującego (tRNA), zawierającego trójnukleotydową sekwencję zwaną antykodonem, który warunkuje przyłączenie kompleksu aminokwas-tRNA do właściwego kodonu mRNA.