Popularna definicja biologii jako ?nauki o życiu” ma sens tylko wtedy, gdy mamy pewne pojęcie o tym, co znaczą słowa ?życie” i ?nauka”. Nie jest łatwo zdefiniować, co oznacza pojęcie ?życie”. Biologia zajmuje się badaniem niezliczonych form żywych organizmów, ich budowy, czynności życiowych, ewolucji, rozwoju osobniczego, środowiska ich życia oraz wzajemnych stosunków pomiędzy organizmami a środowiskiem. Nauka ta obejmuje tak rozległe dziedziny wiedzy, iż stało się niemożliwe ogarnięcie jej przez jednego badacza, czy też wyłożenie z dostateczną precyzją w jednym podręczniku. Dlatego na ogół większość biologów specjalizuje się w jednej z dziedzin biologii. Botanicy i zoologowie badają typy roślin i zwierząt oraz wzajemne stosunki pomiędzy nimi w państwach roślinnym i zwierzęcym; anatomowie, fizjologowie i embriologowie zajmują się budową, procesami życiowymi i rozwojem organizmów. W zależności od badanych obiektów można przeprowadzić dalszy podział anatomii, fizjologii i embriologii, np. można wyróżnić fizjologię zwierząt, a następnie fizjologię ssaków, fizjologię człowieka itd. Parazytologowie zajmują się badaniem organizmów pasożytujących, czyli żyjących kosztem innych istot żywych; cytologowie prowadzą badania nad strukturą, składem i czynnościami życiowymi komórek roślinnych i zwierzęcych, histologowie zaś-nad właściwościami tkanek.